Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ) ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

22 вересня 2022 року відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Марини ДЕКАРЧУК.

Гарант ОП ознайомила здобувачів із структурою, змістовим наповненням, метою, орієнтацією та особливостями ОП, наголосила про необхідність та доречність залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, перегляду освітніх програм шляхом внесення пропозицій, участі в моніторингових дослідженнях тощо. Під час зустрічі торкнулись шляхів формування індивідуальної траєкторії навчання, яка формується за допомогою вибіркових освітніх компонентів. Частка дисциплін вільного вибору в межах ОП «Середня освіта (Природничі науки)» складає 25% навчального навантаження і кожен майбутній вчитель сам обирає їх, в залежності від компетентностей, які будуть необхідні йому в майбутній практичній діяльності.

Також, Марина ДЕКАРЧУК пояснила студентам яким чином вони можуть брати участь у програмах міжнародної та національної академічної мобільності, навела конкретні приклади студентської академічної мобільності з посиланнями на офіційний сайт університету, роз’яснила алгоритм участі. Студенти мали можливість поставити запитання гаранту та отримати вичерпні відповіді.