Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Перелік тем курсових робіт

 

ПОЛОЖЕННЯ про курсові роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

 

Теми курсових робіт  із «Загальної фізики» для здобувачів вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

 1. Фізико-геометричне тлумачення основних ефектів Спеціальної теорії відносності.
 2. Фізичні основи метрології.
 3. Фізичні основи високотемпературної надпровідності.
 4. Ядерні реакції під дією нейтронів.
 5. Фізичні принципи роботи лазерів.
 6. Ісаак Ньютон – творець класичної механіки.
 7. Альберт Ейнштейн і теорія відносності.
 8. Фізичні основи голографії та її застосування.
 9. Фізика і космос.
 10. Скло для оптичних приладів: класифікація, властивості, галузі застосування.
 11. Методи отримання наднизьких температур: історія, сучасність, перспективи.
 12. Тертя і його роль у розвитку техніки.
 13. Інерція – фундаментальна властивість матерії.
 14. Фізичні властивості полімерів та їх застосування.
 15. Синергетика як концепція універсалізації підходів до формування уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу.

Теми курсових робіт з дисциплін фундаментальної та науково-предметної підготовки (за вибором)

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

 1. Роль біологічних мембран в процесах збудження.
 2. Функції та структура м’язових волокон.
 3. Сучасні уявлення про механізми пам’яті в нервовій системі.
 4. Механізми регуляції роботи клапанів серця.
 5. Радіостійкість рослин.
 6. Автотрофне живлення рослин.
 7. Гетеротрофне живлення рослин.
 8. Симбіотрофне  живлення рослин.
 9. Вплив обміну білків на загальний розвиток організму.
 10. Вітаміни та їх роль у обміні речовин.
 11. Умови і механізми формування безумовних та умовних рефлексів.
 12. Екстракційні методи аналізу.
 13. Адсорбційні процеси і родючість ґрунтів.
 14. Методи вивчення поверхневого натягу рідин.
 15. Очистка води модифікованими силікатами.
 16. Гетероструктури на основі ТіО2 і CdS та біоціанінового барвника..
 17. Хімічний синтез білків в промисловості.
 18. Промисловий синтез формальдегіду і синтези на його основі.
 19. Барвники трифенілметиленового ряду
 20. Ферменти в харчовій технології.
 21. Мікроелементи в живій природі.
 22. Органічні напівпровідники.
 23. Оптичні явища в атмосфері.
 24. Явища нелінійної оптики.
 25. Релятивістські ефекти в фізиці.
 26. Рух тіла в центральному полі. Задача Кеплера.
 27. Обґрунтування перетворень Лорентца.
 28. Наслідки із загальної теорії відносності
 29. Анізотропія в монокристалах

Теми курсових робіт з методики навчання природничо-наукових дисциплін

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

 1. Формування змісту природознавчих курсів у старшій школі
 2. Технологія виконання проектів на уроках природознавства в старшій школі
 3. Методологічні основи формування цілісності знань учнів про природу в старшій школі Методичні основи формування інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі .
 4. Структура інтегрованих шкільних курсів «Природнич науки»
 5. Методика формування наукової картини світу в учнів старшої школи
 6. Світоглядні уявлення учнів як засіб пізнання фундаментальних законів природи
 7. Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології.
 8. Дослідницький метод навчання та його використання на уроках біології.
 9. Методика організації і проведення масової позакласної роботи з біології.
 10. Методика організації і проведення індивідуальної позакласної роботи.
 11. Організація і методика проведення екскурсій у природу.
 12. Шляхи формування біологічних понять на уроках із загальної біології.
 13. Евристичне спостереження як метод розв’язання навчальної проблеми на уроках біології.
 14. Самостійна робота учнів з хімії в умовах диференціації навчання
 15. Інтерактивні методи навчання хімії.
 16. Методика застосування проектної технології на уроках хімії
 17. Методика технології впровадження проблемного навчання у процесі вивчення хімії
 18. Методика використання хімічного експерименту як засобу створення проблемних ситуацій.
 19. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення хімії (розв’язування різних типів хімічних задач та ін.).
 20. Технологія особистісно-орієнтовного навчання фізики в основній школі
 21. Тестові завдання як форма поточного контролю при навчанні фізики в школі;
 22. Використання електронного підручника в навчальному процесі з фізики.
 23. Міжпредметні зв’язки фізики й математики при вивченні однієї з тем курсу фізики.
 24. Міжпредметні зв’язки фізики й хімії (або одного із предметів природничо-наукового циклу) при вивченні однієї з тем курсу фізики.
 25. Відображення успіхів сучасної космонавтики в курсі фізики середньої школи.
 26. Світоглядні проблеми шкільного курсу фізики.

 

Ви тут: Головна Навчання Перелік тем курсових робіт