Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 Історія кафедри

          З 1939 року в інституті окремо існували кафедри фізики і математики у складі фізико-математичного факультету.

        У процесі становлення спеціальності «вчитель праці і фізики» назріла потреба в об’єднанні цих кафедр в одну. Тому з 1989 р. в інституті функціонувала кафедра фізики і математики.

         В різні періоди очільниками кафедри були: Судак Т.А., Кайдаш М. Г., Краснобокий Ю. М., Мартинюк М.Т. Нової якості, як випускаючої, кафедра набула в 1992 p., коли на факультеті була введена спеціальність «фізика та інформатика і обчислювальна техніка». У 2003 році її було перейменовано у кафедру фізики і астрономії та методики їх викладання, яку очолює професор, доктор педагогічних наук М. Т. Мартинюк.

        В минулому на кафедрі в різні роки працювали відомі вчені України в галузі фізики, астрономії та методики їх викладання: Кайдаш М.Г., Романовський І.А., Татарчук B.C., Фак В.Г., Каленник В.І., Биков В.Ю., Шут М.І., Величко С.П.

  

     Колективне фото кафедри (2019)

 

    Сьогодні у складі кафедри працюють висококваліфіковані фахівці з фізики та астрономії та методик їх викладання: дійсний член (академік)  НАПН України, д.п.н., професор Мартинюк М.Т., д.п.н., професор Ткаченко І. А.,  доценти, кандидати фізико-математичних наук Краснобокий Ю. М., Дудик М. В., Решітник Ю.В., кандидати педагогічних наук, доценти  Гнатюк О. В., Декарчук М. В., Терещук С. І., Хитрук В. І., викладачі Декарчук С. О., Ільніцька К.С., Миколайко В.В., навчально-допоміжний персонал: Вілков В. А., Гринюк Р. І., Воловодовський М. В., Коптюх Я. В., Підгорний О. В.  За весь час існування кафедри фізики її викладачами підготовлено та захищено ряд докторських дисертації (Желєзняк О.О., Мартинюк  М. Т., Ткаченко І. А. та інші) та понад 30 кандидатських дисертацій, які нині працюють у провідних вузах України та за її межами.

 

Нинішній склад кафедри

 

    Навчальні фізичні лабораторії обслуговували біля 1000 студентів. Це означало, що кожного тижня на лабораторні заняття приходило понад 30 академічних груп, тому виникла потреба збільшення навчальних площ і оновлення лабораторного обладнання. У зв’язку з цим було здійснено, в яких обладнано навчальні лабораторії: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, методики викладання фізики, основ сучасної електроніки, навчально-виховний центр «Планетарій». Кожна із цих лабораторій мають робочі місця, на кожному з яких стаціонарно встановлені прилади для виконання лабораторних робіт. До кожної навчальної лабораторії співробітниками кафедри видано лабораторні практикуми.

 

 

Комп'ютерний клас

 

      З початку заснування кафедри фізики і астрономії до сьогоднішніх днів велика увага в навчальному процесі приділялась і приділяється лекційним демонстраціям. Фізичний експеримент у навчальному процесі був тільки у вигляді лекційних демонстрацій. На сьогоднішній день лекторами кафедри використовується як традиційні лекційні демонстрації так і здійснено постановку принципово нових демонстрацій з використанням мультимедійних і інформаційних технологій навчання.

 

Планетарій (2005 р.)

 

      Ще одним із етапів історії кафедри є створення навчально-виховного центру «Планетарій» який розпочав свою роботу з 2003 року .  Це, передусім, реально існуюча можливість комплексного використання як традиційних, так і новітніх засобів проекції: «звичайного» діапроектора, відеозапису, панорамного та мультимедійного проекторів і т. ін. Причому, системний характер реалізації різноманітних дидактичних можливостей кожного окремого технічного засобу і всього комплексу, як цілого, регламентується комп’ютерним центром з відповідним (згідно до мети і завдань того чи іншого навчально-виховного заходу) програмно-педагогічним забезпеченням (ППЗ). Над створенням ППЗ в умовах педагогічного вузу працює і викладач, і студент - майбутній вчитель астрономії. Тут реалізуються ідеї і принципи неперервної відкритої астрономічної освіти, заснованої на особистісно-орієнтованому навчанні. Наш досвід переконує що рівень навчальних досягнень студентів з астрофізики, астрономії, методики викладання астрономії та інших спеціальних дисциплін неухильно підвищується; формується науковий стиль мислення і природничо-науковий світогляд майбутнього вчителя, його інформаційна та методична культура.

 

Сеанс одночасної гри в шахи

 

      Колектив кафедри дякує за підтримку у створенні навчально-виховного центру «Планетарій» В.В. Боровику - директору НВПП «Арс Планетаріум» (м. Київ), як співавтору ряду технічних розробок при облаштуванні (на госпдоговорних засадах) «Планетарію» на фізико-математичному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

      На кафедрі з функціонує 2001 року науково-дослідна лабораторія «Проблеми дидактики фізики в основній школі» (керівник д. п. н., професор Мартинюк М. Т.) та  з 2006 року Центр інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики й астрономії подвійного підпорядкування НПН України і МОН України  (керівник к.п.н., доцент Терещук С. І.).

 

Гуртове фото кафедри 

 

       Основним напрямом наукового пошуку кафедри є виконання комплексної теми «Методологічні та методичні засади освіти», яку виконують викладачі, аспіранти та студенти, учителі-експериментатори під керівництвом професора М.Т.Мартинюка.

 

Виставка квітів на День незалежності України (2004 р.)

 

       Мартинюк М.Т. є співрозробником Державного стандарту базової і повної середньої освіти (з фізики) та навчальних програм з фізики і астрономії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, автором 3 монографій та співавтором 13 підручників з фізики та астрономії для учнів загальноосвітньої школи, методичних посібників для студентів і вчителів.

     Велика увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. З 2001 по 2018 рік викладачами кафедри фізики видано понад 50 навчальних посібників і підручників (15 із них мають гриф Міністерства освіти і науки України).

     Значний позитив у стимулюванні студентів до вивчення курсу фізики має участь у фізичних олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Студенти спеціальності фізика під керівництвом викладачів кафедри постійно є переможцями олімпіад і конкурсів. (Феньків В.М. (2002, 2003р., 2004 p.). Бойко М.В. (2002р.), Діхтяренко Ю.В. (2005), Побережець С. (2010, 2011) Анциферова О. (2012), Щепкіна Я. (2016), Якубенко О. (2017), Солтусенко Г. (2019) та інші.

 

Дудик М. В., Феньків В. М., Замаховський Й. Ю. біля входу у НПУ ім. М. П. Драгоманова

після перемоги Феньківа В. М. у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики

 

      Викладачі кафедри читають навчальні курси і ведуть наукові дослідження з проблем теоретичної та загальної фізики, основ сучасної електроніки, астрономії, методики викладання фізики і астрономії, історії фізики. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з учителями загальноосвітніх шкіл України. На базі кафедри проводяться конференції, методичні семінари і засідання методичних об’єднань учителів фізики і астрономії, зустрічі з авторами шкільних підручників. 

        Співпраця з школами спрямована на виявлення обдарованих дітей та їх залучення до роботи в секціях Малої академії наук, науково-предметних гуртках, участь у вступних випробуваннях, до навчання у нашому університеті, зрештою, забезпечення шкіл висококваліфікованими вчителями фізики . Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання має багаті трудові традиції. Значних зусиль і протягом всієї своєї трудової діяльності в становленні і розвитку кафедри приклали дійсний член (академік) НАПН України, заслужений працівник освіти, доктор педагогічних наук, професор М. Т. Мартинюк і заслужений працівник освіти, кандидат фізики-математичних наук, доцент Ю. М. Краснобокий. 

 

Екзамен з теоретичної фізики (2003 р.)

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Кафедра Історія