Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Наукова школа

«Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії в загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах» 

 

 

Керівник наукової школи


Мартинюк Михайло Тадейович


доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання прирордничих наук, дійсний член (академік) НАПН України

 

 

 

Діяльність наукової школи 

  Наукова школа «Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії  в  загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах» започаткувала свою діяльність у  2001 році. Наукові дослідження проводяться відповідно до основних напрямів і завдань фундаментальних досліджень центр «Науково-дослідного центру інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики й астрономії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини подвійного підпорядкування Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України». Підготовка наукових кадрів здійснюється в рамках діючої в університеті аспірантури зі спеціальності: – 13.00.02- теорія та методика навчання (фізика).

  Актуальність проблематики наукової школи полягає, що в умовах оновлення змісту загальної середньої освіти, головним завданням є модернізація змісту шкільної фізичної і астрономічної освіти та необхідність теоретичного і методичного обґрунтування шляхів, методів і технологій цього процесу.

  Методологічною основою наукової школи «Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії  в  загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах» є фундаменталізація змісту навчання фізики як складової освітньої галузі «Природознавство».

  Теоретичною основою наукової школи є інтелектуальне виховання учнів у процесі вивчення фізики на основі психодидактичного підходу.

  Завданнями наукової школи є здійснення пошуку шляхів модернізації змісту навчання фізики у загальноосвітній школі.

Наукові напрями досліджень: :

 

  • модернізація змісту загальної середньої фізичної освіти засобами навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
  • навчально-методичне забезпечення впровадження нового змісту шкільної фізичної освіти;
  • науково-методичні основи впровадження новітніх (у тому числі інформаційно-комунікаційних) технологій навчання фізики і астрономії;
  • розроблення нової методичної системи навчання астрономії в школі та педвузі на базі планетарію як мультимедійної навчальної системи;
  • науково-методичне забезпечення реалізації цілей загальної природничої освіти засобами навчання фізики і астрономії на інтегративній основі;
  • теорія і методика організації продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики.

 

Члени наукової школи та їх дослідження:

 

  Ткаченко Ігоря Анатолійович, напрям наукових досліджень – методика навчання астрономії у ЗОШ і ВНЗ. Тема «Методичні основи застосування системи засобів з астрономії у підготовці майбутніх вчителів фізики та астрономії», спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Основні праці: монографія  «Методичні основи використання сучасних засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії», у співавторстві (2009); навчально-методичні посібники «Астрофізика. Лабораторно-практичні роботи» (2012); «Збірник задач з астрофізичним змістом», у співавторстві (2013); «Методика навчання астрономії. Уроки з астрономії» , у співавторстві (2014); «Механіка небесних тіл: збірник задач», у співавторстві  (2014)

  Гнатюк Оксана Володимирівна, напрям наукових досліджень – методика навчання фізики у ЗОШ і ВНЗ. Тема: «Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі», спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Основні праці: статті «Розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі позакласної навчальної діяльності учнів» (2012); «Навчальний проект як засіб організації навчальної діяльності учнів з фізики» (2013); «Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» (2012); «Навчальний проект як засіб організації навчальної діяльності учнів з фізики» (2014).

  Хитрук Валентин Іванович напрям наукових досліджень методика навчання фізики у вищій школі. Тема «Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу». Основні праці: статті «Теоретичні і методичні засад підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегрованого підходу» (2013); «Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти (2013); «Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці»  (2013); «Наступність у формуванні змісту підготовки майбутніх учителів природничо-наукових дисциплін» (2014); монографія – «Інтегративний функціонально-галузевий підхід як визначальний чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти», у співавторстві (2013).

  Декарчук Марина Вадимівна напрям наукових досліджень методика навчання фізики у ЗОШ і вищій школі. Тема: «Формування продуктивного мислення учнів в процесі вивчення фізики в основній школі». Основні праці: статті: «Теоретичні і методичні засад підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегрованого підходу» (2013); Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти (2013); «Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці» (2013); «Новий підручник «Фізика -7» як методична система формування навчально-пізнавальних умінь узагальненого характеру» (2014); монографія «Інтегративний функціонально-галузевий підхід як визначальний чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти», за редакцією (2013).

  Стецик Сергій Павлович напрям наукових досліджень методика навчання фізики у ЗОШ і ВНЗ. Тема «Індивідуалізація навчальної діяльності учнів з фізики засобами інноваційних технологій». Основні праці: статті: Індивідуалізація навчальної діяльності учнів на уроках фізики: методичний посібник (2011); «Діагностика знань та умінь учнів на уроках фізики» (2012); «Інноваційні технології навчання фізики в старшій школі» (2013); «Освітні технології як чинник індивідуалізації навчальної діяльності учнів» (2014); навчально-методичний посібник: «Оптика: методичні вказівки для лабораторних робіт напрям підготовки 6.040203 Фізика» (2013).

  Основні досягнення наукової школи: розробники Державного стандарту базової і повної середньої освіти (2005), програм з фізики і астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів (1992 р., 1996 р., 2005 р., 2012 р., 2015  р.);  підручники для загальноосвітніх закладів; монографії. 

  Громадське визнання досягнень представників школи: Мартинюк М. Т. є переможцем Всеукраїнського конкурсу шкільних підручників (Фізика) 2013; 2015 р. р., нагороджено медаллю “За трудову відзнаку”, медаллю імені А. Макаренка “За заслуги в галузі освіти”, значками “Відмінник освіти УРСР” і “Відмінник освіти України“, має звання “Заслуженого працівника освіти України“, нагороджений рядом грамот Міністерства освіти і науки України, обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

  Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами. Представники наукової школи мають тісні зв’язки з ВНЗ України, загальноосвітніми закладами на базі яких проводиться апробація програм, підручників, дисертаційних досліджень.

  Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами, науковими установами: члени наукової школи проходять наукові стажування, беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях (Словенія, Польща, Чехія, Франція) та проводять апробацію дисертаційних досліджень в рамках угод, підписаних на рівні університетів.

  Виконання НДР, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету: членами наукової школи було виконано науково-дослідні роботи: 2007-2008 р. р. «Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики і астрономії в умовах переходу школи на нові стандарти та 12-річний термін навчання»; 2011-2013 р. р. «Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «природознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів».

  За період існування наукової школи підготовлено: 1 доктора, 5 кандидатів наук; виконують дисертаційні дослідження на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук – 4; опубліковано 7 монографій, 11 підручників, 41 навчальні посібники; отримано 7 авторських свідоцтв; проведено 2 міжнародних та 5 всеукраїнських конференцій, 3 всеукраїнські і 12 регіональних семінари.

 

Ви тут: Головна Наука Наукова школа