Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ЗУСТРІЧ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ) З ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

26 жовтня 2022 року відбулася зустріч студентів першого курсу спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) з гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, доктором педагогічних наук, професором Ігорем Ткаченком.

 

 

Гарантом було озвучено та охарактеризовано структуру й основні складові освітньо-професійної програми, наведено перелік та зміст освітніх компонентів, фахових компетентностей, програмних результатів навчання, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Особливу увагу присутніх було зосереджено на атестації, яка по завершенню термінів навчання буде здійснюватися у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи кожним студентом та матиме на меті виявлення рівня досягнення результатів навчання за спеціальністю.

 

 

Кандидат фізико-математичних наук Юлія Решітник ознайомила здобувачів освіти з Положенням про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ імені Павла Тичини та тематикою магістерських робіт.

На завершення зустрічі декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета  розповіла про можливості участі студентів в розробці й перегляді освітніх програм, а саме ‒ можливості проводити незалежні дослідження думки стейкголдерів; вносити пропозиції щодо запровадження нових дисциплін, модулів, тем; нових форм та методів навчання задля кращого досягнення результатів навчання; брати участь у створенні локальних документів (положень, інструкцій) тощо.

Попри всі проблеми, які виникають внаслідок війни, зустріч пройшла продуктивно.